Kirjoittaja Aihe: Seuran hyväksytyt uudet säännöt  (Luettu 2995 kertaa)

Helena

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 40
    • Profiili
Seuran hyväksytyt uudet säännöt
« : 22.01.16 - klo:15:33 »
1 NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Kannonkosken Urheilukalastajat ja kotipaikka on Kannonkosken kunta.

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Seuran tarkoituksena on vapaa-ajan kalastuksen, kalavesien hoidon, sekä kalastuksen tuoton edistäminen ja kehittäminen, kalamieskulttuurin vaaliminen, sekä oikean kalamieshengen luominen vapaa-ajan kalastajiin.
Seura toteuttaa tarkoitustaan:
1.) Hankkimalla jäsenistölleen kalavesiä ja kalastusoikeuksia,
2.) harjoittamalla kalavesien hoitoa,
3.) pyrkimällä yhteistoiminnassa toimialueensa kalastusviranomaisten kanssa vapaa-ajan kalastusta koskevissa asioissa,
4.) järjestämällä valistus- ja koulutustilaisuuksia sekä kalamiesiltoja,
5.) harjoittamalla nuorisotoimintaa,
6.) järjestämällä kilpailuja ja näytöstilaisuuksia.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön Keski-Suomen Kalamiespiiriin, jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamenttivaroja.
Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaiset ja rahan keräystä.

3 JÄSENET
Seuran varsinaiseksi jäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on kiinnostunut seuran tarkoituksesta. Kannattavaksi jäseneksi seura voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa ja jotka maksavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille, kuin myös kannattavina jäseninä oleville henkilöille ja yhteisöille.
Seuralla voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran vuosikokouksessa tehdyllä päätöksellä, jota on kannatettu vähintään 2/3 annetuista äänistä, kutsus henkilö, joka erityisen huomattavasti on edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus seuran kokouksessa. Kannattavilla jäsenillä on seuran kokouksissa puhe- muttei äänioikeutta.

4
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittaa siitä seuran kokouksen pöytäkirjaan.
Jos jäsen ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä, laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen hallituksen määräämänä aikana, syyllistyy kalastus- tai rikoslain vastaisiin tekoihin, rikkoo seuran järjestyssääntöjä, toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti tai seuralle vahinkoa aiheuttaen, voi seuran hallitus rikkomuksen laadun ja seuraamuksen huomioon ottaen antaa jäsenelle varoituksen, määräaikaisen oleskelukiellon seuran kalastustarkoitusta varten hallussaan olevilla maa- ja vesialueella, tai erottaa seurasta.
Hallituksen seurasta erottama jäsen voi saattaa erottamisasian seuran  kokouksen käsiteltäväksi 14 vuorokauden kuluessa saatuaan tiedon hallituksen erottamispäätöksestä tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta hallitukselle jätettävällä kirjallisella pyynnöllä.

5 HALLITUS
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla valitaan erovuoroiset arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan ja muut tarvitsevat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä heiltä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksella on oikeus myöntää avustusta jäsenille liittyen seuran toimintaan. Edellytykset avustusten myöntämiseen tarkastetaan vuosittain vuosikokouksessa.

6 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

7 TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS/TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

8 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Seuran kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi 11§:ssä mainitussa tapauksessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kuntatiedotteessa tai sähköpostitse tai muussa sähköisessä muodossa.

10 VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus,
6. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvolliselle,
8. vahvistetaan toiminta suunnitelma, talousarvio sekä liittymismaksun ja varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun suuruus,
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet,
10. valitaan toiminnantarkastaja ja heille varahenkilö,
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,
12. käsitellään seuran jäsenten hallitukselle kokousta varten esittämät asiat,
13. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä,
14. kokouksen päättäminen.

11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljänosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen sääntöjen 2§:n mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
« Viimeksi muokattu: 22.01.16 - klo:16:55 kirjoittanut Helena »